درباره ما


درباره ما

شرکت هوش سازه همواره سعی نموده تا در ساختمان ها ، راه کارهایی خاص و متفاوت را در اختیار کاربران قرار دهد. در همین راستا این شرکت با استفاده از محصولات شرکت های بزرگی چون ABB،comexio ، Berker ، Schneiderو سایر شرکتهای از این دست خدمات و کارآیی های خاصی را ارائه می نماید

تماس با ما